Slavlar Kimdir ?

Bazen karşımıza Slav kavimleri ile ilgili bilgiler çıkıyor. Şimdi kısaca Slavların nerden ortaya çıktığını, menşeini ve bu Slavların kim olduğunu belirtelim.

Slavlar hind-avrupa (ari) menşeli, dolikosefal yani şimal ırkındandır. İlk slav vatanının Vistül nehrinden başlayarak pripet havzasını   ve Orta Dnepr sahasını işgal ettiği anlaşılıyor. Slav adı ilk defa eserini M.s. VI. Yüzyılın başlarında yazan, Nizians’lı Pseudo-cesarios’un kitabında rastlanmaktadır. Eski Slav yurdunun doğu sahasını işgal eden uruğlar, Doğu Slavları gurubunu teşkil etmişlerdi. Slavlara milat sıralarında “Vened” M.s. VI. Yüzyılda bir kısmını da “Ant” deniliyordu. Slavlar önce Avar daha sonrada Hazar devleti hakimiyetinde kalmışlardır. İlk slavlar zamanla Rus ovasını işgal ettiler, bu bataklık ve ormanlık sahada avcılık, arıcılık, balıkçılıkla meşgul oldular. Doğu Slavları patriarkal   bir hayat yaşıyorlardı. Doğu Slavlarının bir tek devlet halinde teşkilatlanmaları ise, doğrudan doğruya Normanların,   yani Vareg-Rus başbuğları, knezlerinin faaliyetiyle mümkün olmuştur. Doğu Avrupa da üç büyük ticaret yolu da büyük öneme sahip idi. Bunlardan ilki: İskandinavya’dan Hazar denizine kadar; ikincisi:Fin körfezinden İstanbul’a kadar; üçüncüsü ise: Baltık denizinden Riga körfezi ve Bati Düna nehrine uzanan ticaret yolu idi.

      Slavlar uzun zaman Varegler ile Rusları birbirleriyle karıştırmışlardır. Asıl olarak Vareg: ücretli kıtalar halinde hareket eden Rusların umumi ismi; Rus ise: bu Varegler den olup Slavlar arasında yerleşen, devlet kuran ve Slavlar üzerinde hakimiyet süren zümrenin adı olsa gerektir. Rus adının eski şekli ise Rusi’dir, Fincedeki Ruotsi , Slavca’ya evvela Rusi, sonra Rus olarak geçmiştir. İsveççe Roeder, Almanca Rudrer yani kayıkçı, kürekçi manasına gelmektedir. Hıristiyanlığın Kiyef de kabulü ile Slav ahalisi ile Ruslar büsbütün kaynaşmıştır.

Bu arada Rusların uygulamış oldukları Slav Birliği politikasına Panislavizm adı verildiğini de hatırlatmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir